Home/Soutěž
Soutěž 2022-05-16T08:59:34+00:00

Pravidla soutěže

1) Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěží je společnost EURO – PROFICAR spol. s r.o. se sídlem Mšecká 967, Nové Strašecí, IČ: 28570626.  Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž je pořádána na webu organizátora www.europroficar.cz.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci EURO – PROFICAR spol. s r.o. a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit v průběhu soutěže pravidla, a to zejména délku trvání soutěže. Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

2) Účast v soutěži

Pro účast v soutěži (zařazení do měsíčního slosování) je třeba splnit následující podmínky:

  • v daném měsíci zakoupit a projít technickou kontrolou a emisemi na STK v Olomouci, Slavonínská 804/1
  • při vyplnění soutěžního lístku uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění jakéhokoli údaje je důvodem k neuznání účasti v soutěži
  • každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou na každý automobil v jeho vlastnictví, duplicitní odpovědi budou vyřazeny ze slosování.

3) Losování výherců

Losování výherců soutěže proběhne nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po jejím skončení. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno telefonicky na čísle jimi uvedeném v soutěžním formuláři a také zveřejněním v sekci Výherci soutěže na www.europroficar.cz. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od provedení losování kontaktovat, jeho výhra propadá bez náhrady.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí. Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.

4) Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.

Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, nemůže být soutěžící splňující podmínky soutěže, který nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, zveřejněn a vyrozuměn o případném vylosování v soutěži.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5) Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 2.11.2020 a její ukončení bude 31.1.2022.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit délku trvání.

6) Výhry

Každý měsíc bude slosování o 1x kolo Tonino Lamborghini Concetto a 5x poukázka na 500Kč na další TK a emise.

Po skončení soutěže budou na www.europroficar.cz uveřejněna jména a příjmení výherců.

V Novém Strašecí 2.11.2020